Đang tải... Vui lòng chờ...

Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2020 công ty Cổ phần Đại Kim

 

1.       Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:

             https://drive.google.com/file/d/1JnpdX1p7LHFxtMe7gf1jHvDJvIoBlhps/view?usp=sharing

2.       Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

            https://drive.google.com/file/d/1DGGGnxwPi0ozgl_02JqeJ7ElQroBurJf/view?usp=sharing

3.       Dự thảo Điều lệ sửa đổi:

            https://drive.google.com/file/d/1qWoroajGdIplnZJKObF1N1QHjtpo0ijp/view?usp=sharing

4.       Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

              https://drive.google.com/file/d/1HQ7f8P0nvKQfOWBreuB1fz8PvrAqeobo/view?usp=sharing

5.       Mẫu đơn đề cử người vào danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS:

              https://drive.google.com/file/d/1Qxmfcjb6fqpqmrRfCs93cSRh5_YfDbwL/view?usp=sharing

6.       Mẫu sơ yếu lý lịch:

             https://drive.google.com/file/d/11WaFlOpbhuhaGW20QVCz_WBVTA7rd6pI/view?usp=sharing

7.       Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2020:

             https://drive.google.com/file/d/17dfG6gLVTqHhzyuCfsUxTe-secFVlPp7/view?usp=sharing

8.           Thể lệ biểu quyết:

              https://drive.google.com/file/d/1h0QGw8XtfQJ_HB5D8xw4bn5j-SoOqOvm/view?usp=sharing

9.         Quy chế đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

              https://drive.google.com/file/d/1YHkzNtvt6HLSZRoMz6Am1fiTvSdFzVTT/view?usp=sharing

10.       Danh sách cổ đông chốt ngày 01.07.2020:

            https://drive.google.com/file/d/1ct-FxekNbI8Ez60WMa6t0eQ4YhnMFJIE/view?usp=sharing

11.       Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông:

             https://drive.google.com/file/d/19d3KoU-RLqmySIpEtTaXg7CeK43uSf5t/view?usp=sharing

12.      Các báo cáo tài chính từ 2015 – 2019:

In văn bản